Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden, Marieke Ont-moet
Opdrachtgever: de wederpartij van Marieke Ont-moet
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening / werkzaamheden.

 

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en
Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering van de
Overeenkomst waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en
Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging hiervan overeen te komen,
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. De door de Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
4.2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn, tijdig aan de Gebruiker worden verstrekt.
4.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door de Opdrachtgever verstrekte gegevens
onjuist en/of onvolledig blijken.
4.4. Wanneer de Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste
faciliteiten, tenzij schriftelijk anders in Overeenkomst samen bepaald.
4.5. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de
Overeenkomst hierop aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding hiervan tot gevolg heeft.

 

Artikel 6: Contractduur
6.1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De betrokken
partijen zullen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 7: Honorarium / Tarieven
7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het worden vastgesteld op grond van werkelijk
bestede uren. Dit wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel, geldende
voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
7.3. Overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW en wordt maandelijks in rekening gebracht.

 

Artikel 8: Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt
gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal etc.)
8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9: Incasso kosten
9.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in het (tijdige) nakomen van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De
eventueel door Gebruiker aan derden verschuldigde incassokosten worden gefixeerd op het incassotarief zoals
door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 

Artikel 10: Klachten
10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld
aan Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke, feitelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal
Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 11: Opzegging
11.1. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot
betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan
toe verrichte werkzaamheden zullen dan ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
11.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met
Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan gewenste derden, tenzij
er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11.3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden
deze niet aan Opdrachtgever in rekening gebracht, mits de opzegging door Gebruiker werd gedaan.

Artikel 12: Annuleren / ontbinding
12.1. Bij een annulering door de Opdrachtgever tussen14 dagen voorafgaand aan- en de aanvang van de
overeengekomen werkzaamheden, worden 50% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht.
12.2. Gebruiker en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk blijkt.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
13.1. Indien Gebruiker aantoonbaar aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium.
13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.3. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder verstaan: gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14: Overmacht
14.1. Wanneer er sprake is van overmacht, dienen partijen zich niet te houden aan overeengekomen
verplichtingen, gezien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch volgens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in
staat is haar verplichtingen na te komen.