Privacy reglement

 

Artikel 1: algemene & begripsbepalingen
1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent.
1.2. Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.3. Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen,
met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
1.4. Verantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat alleen of tezamen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.5. Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks
gezag te zijn onderworpen.
1.6. Gebruiker van persoonsgegevens
Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken.
1.7. Betrokkene
Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft (klant, opdrachtgever van Marieke Ont-moet)
1.8. Opdrachtgever
Een natuurlijke of rechtspersoon die aan Marieke Ont-moet een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
1.9. Derden
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks
gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.
1.10. Toestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem
betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Artikel 2: Bereik
2.1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Marieke Ont-moet

 

Artikel 3: Doel van de verwerking van persoonsgegevens
3.1. Marieke Ont-moet verwerkt persoonsgegevens met als doel:
*Communicatie met-, rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever.
*Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke
wetgeving).
3.2. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op manieren die niet passen bij het doel waarvoor ze zijn
verkregen.

 

Artikel 4: Verwerkte gegevens
4.1. Enkel de volgende gegevens worden verwerkt:
Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email adres)

 

Artikel 5: Verwerken van de persoonsgegevens
5.1. De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de
persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen met betrekking tot
de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.
5.2. De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van juistheid en volledigheid van de
opgenomen gegevens. Hij draagt zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging van de persoonsgegevens
(tegen verlies, aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan).
5.3. Persoonsgegevens worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene een partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen.

 

Artikel 6: Toegang tot persoonsgegevens
6.1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun
taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving.
6.2. Iemand die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht, waarvan hij op grond
van die toegang heeft kennisgenomen.
6.3. Derden die door Marieke Ont-moet worden ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang
tot de verwerkingen van persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via
een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

 

Artikel 7: Bescherming van persoonsgegevens
7.1. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd.

 

Artikel 8: Verstrekking van persoonsgegevens
8.1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van
persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.

 

Artikel 9: Inzage van persoonsgegevens
9.1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende
gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen.
9.2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.
9.3. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens
gemachtigde dienen zicht te kunnen legitimeren.
9.4. De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit
noodzakelijk is in het belang van de bescherming de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming,
opsporing en vervolging van strafbare feiten.
9.5. Voor de verstrekking en verzending van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. De
hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP.

 

Artikel 10: Correctie, aanvulling of verwijderen van persoonsgegevens
10.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven
verklaring hiertoe.
10.2 Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake
dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een
schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering
of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist niet voordat de functionaris die de gegevens
heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.
10.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de verzoeker schriftelijk of,
dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
10.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
10.5. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig
mogelijk wordt uitgevoerd.
10.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek
van betrokkene de gegevens zijn verwijderd.

 

Artikel 11: Recht van verzet
11.1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een
directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkene met het oog op werving voor
commerciële of charitatieve doelen, moet de betrokkene uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor deze
verwerking. De betrokkene kan hiertegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
11.2. De verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van verwerking
terstond te beëindigen.

 

Artikel 12: Bewaartermijnen
12.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
12.2. Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met betrokkene.
12.3. Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke
persoon terug te herleiden gegevens, data, en/of twee jaar na beëindiging van het contact met de
opdrachtgever verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien jaar
bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon.

 

Artikel 13: Klachten
13.1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien
hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.
13.2. De verantwoordelijke zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling nemen (zie
ook artikel 13 in de Algemene voorwaarden)